Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Εργασιακά

Εργασιακά

31
01, 2019

Τι είναι νόμιμο ωράριο;

Είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοσθούν.

Τι είναι συμβατικό ωράριο;

30
01, 2019

Τι είναι η νυχτερινή εργασία;

Νυχτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6-10 είναι ημερήσιες και οι άλλες 4, 10-2 νυκτερινές).

Πως αμείβομαι αν εργαστώ νύχτα;

29
01, 2019

Επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή;

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να έχει εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες, χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

28
01, 2019

Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας για τους Τεχνικούς Ραδιοφωνίας;

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας: α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Μετά από πόσους μήνες εργασίας δικαιούμαι κανονική άδεια;

27
01, 2019

Αποδοχές ενός μήνα, 25 εργασίμων ημερών κατά κύριο λόγο.

Τρόπος – Τόπος – Χρόνος καταβολής αποδοχών

Τρόπος:

Η καταβολή αποδοχών γίνεται πάντοτε σε χρήματα και το καταβαλλόμενο ποσό πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες αποδοχές (αποδοχές που προκύπτουν από την ΣΣΕ).

Τόπος:

25
01, 2019

Ο εργαζόμενος μπορεί να παραιτηθεί ή να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του με ρητή δήλωση ή και σιωπηρά. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, αλλά ενδεχόμενα μόνο την ετήσια άδειά του και τις αποδοχές για την άδεια που δεν πήρε, καθώς και το επίδομα αδείας του.

24
01, 2019

Προϋποθέσεις έγκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας είναι :

Η γνωστοποίηση γραπτώς της καταγγελίας στον εργαζόμενο.

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο εργασίας.

22
01, 2019

Ο εργοδότης που αυθαίρετα μεταβάλει τους όρους εργασίας του εργαζόμενου κατά τρόπο που να προκαλείται υλική ή ηθική ζημία σε αυτόν, θεωρείται ότι προκαλεί με την συμπεριφορά του "βλαπτική μεταβολή" των όρων εργασίας του εργαζομένου.

Τα Δικαστήρια έχουν κρίνει ως βλαπτική μεταβολή:

21
01, 2019

Τι υπερισχύει, η ΣΣΕ ή η ατομική Σύμβαση Εργασίας;

Μόνο οι όροι των ατομικών συμβάσεων που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, υπερισχύουν των ρυθμίσεων των ΣΣΕ. Οι όροι εργασίας των ΣΣΕ που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους υπερισχύουν και των νόμων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Τι σημαίνει “κήρυξη υποχρεωτικής ΣΣΕ”;

19
01, 2019

Η διάκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια.

Με βάση το είδος της εργασίας των μελών και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε ομοιοεπαγγελματικές, κλαδικές και επιχειρησιακές.

Με βάση τη γεωγραφική εμβέλεια μια συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να έχει τοπικό, περιφερειακό ή πανελλαδικό χαρακτήρα.

Σελίδες

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr