Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Εργασιακά

Εργασιακά

18
01, 2019

Μέλος πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να είναι κάθε εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην επιχείρηση-εκμετάλλευση ή στον κλάδο απασχόλησης. Ανήλικοι που έχουν τη νόμιμη ηλικία για εργασία και αλλοδαποί με άδεια εργασίας έχουν δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να γίνει μέλος δύο το πολύ πρωτοβάθμιων σωματείων, ενός επιχειρησιακού και ενός κλαδικού, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.

17
01, 2019

Τα Συμβούλια των εργαζομένων είναι ένας θεσμός συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν. Η συγκρότηση και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από το ν.1767/88. Οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να συγκροτούν συμβούλια εργαζομένων. Στις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση αρκεί να απασχολούνται 20 άτομα. Ο ν.1767/88 εφαρμόζεται σε κάθε μορφής επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

16
01, 2019

Η λειτουργία των Συμβουλίων δεν αναιρεί τη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έχουν μεταξύ τους σχέση συνεργασίας. Το Συμβούλιο ενημερώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τελευταίες το υποβοηθούν στο έργο του.

Το Συμβούλιο συναποφασίζει με τον εργοδότη για τα παρακάτω θέματα:

για την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης

για την κατάρτιση κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας.

για την κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων για τις νέες μεθόδους οργάνωσης και τις νέες τεχνολογίες.

14
01, 2019

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πληροφόρησης των Συμβουλίων για θέματα όπως αλλαγή νομικού καθεστώτος της επιχείρησης, ολική ή μερική μεταφορά, επέκταση ή περιορισμό των εγκαταστάσεών της, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αλλαγή στη διάρθρωση του προσωπικού, τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων, τον προγραμματισμό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης, τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονομικό τομέα, τον Ισολογισμό, Απολογισμό και το Λογαριασμό Εκμετάλλευσης της Επιχείρησης.

13
01, 2019

Τα μέλη των Συμβουλίων εργαζομένων έχουν την ίδια προστασία που έχουν οι διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σελίδες

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr