Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Αργίες – Άδειες

Αργίες – Άδειες

Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας για τους Τεχνικούς Ραδιοφωνίας;

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας: α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Μετά από πόσους μήνες εργασίας δικαιούμαι κανονική άδεια;

Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 καθιερώνεται το δικαίωμα λήψης ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές όταν ο εργαζόμενος συμπληρώσει 10 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι;

Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.

Χρόνος Υπηρεσίας Εργάσιμες ημέρες άδεια
1 χρόνος 20
2 χρόνια 21
3-8 χρόνια 22
9 χρόνια 24
10 χρόνια 26
11 χρόνια 28
12 χρόνια 30
13 χρόνια 31

Πώς αμείβομαι για τις ημέρες άδειας;

Οι αποδοχές που καταβάλλονται είναι οι συνήθεις, δηλαδή όλα τα χρήματα που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν εργαζόταν. Επιπλέον καταβάλλεται επίδομα αδείας (αποδοχές 15 ημερών ).

Τι άδεια δικαιούμαι σε περίπτωση γάμου;

Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Τι άδεια δικαιούται ο πατέρας σε περίπτωση γέννησης παιδιού;

Χορηγείται στον πατέρα άδεια 2 εργάσιμων ημερών με αποδοχές λόγω γεννήσεως παιδιού.

Πόσες εβδομάδες διαρκεί η άδεια κυοφορίας και λοχείας;

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας με βάση τη Εθνική Γενική ΣΣΕ είναι 17 εβδομάδες. Οι πρώτες 8 χορηγούνται πριν τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι 9 μετά. Η μητέρα δικαιούται χρηματική παροχή από το ΙΚΑ και επίδομα από τον ΟΑΕΔ, έως ότου καλύψει τις αποδοχές που θα έπαιρνε, εάν εργαζόταν κανονικά. Η άδεια τοκετού (μητρότητας), για Τεχνικούς Ρ/Σ ΣΣΕ 2-3-2004, καθορίζεται κατά 1 εβδομάδα μεγαλύτερη από 1ης 1ου 2004, και κατά 1 εβδομάδα επιπλέον του 2004, από 1ης 1ου 2005, από εκείνη που προβλέπεται στην εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία.

Τι είναι η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο);

Οι εργαζόμενες μητέρες έχουν δικαίωμα να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα ή να προσέρχονται ή να αποχωρούν από την εργασία τους αντίστοιχα μία ώρα αργότερα ή μία ώρα νωρίτερα για διάστημα 2,5 ετών από την ημερομηνία τοκετού. Με συμφωνία είναι δυνατό η μείωση του χρόνου εργασίας να οριστεί σε 2 ώρες για έναν χρόνο μετά τον τοκετό και επιπλέον 1 ώρα για ένα ακόμη εξάμηνο. Την άδεια αυτή μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση της η μητέρα.

Πόσες ημέρες δικαιούμαι άδεια για την ανατροφή του παιδιού (γονική άδεια);

3,5 μήνες, έως ότου το παιδί γίνει 3,5 ετών που δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Το δικαίωμα είναι αυτοτελές και χορηγείται για κάθε παιδί. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών.

Χορηγείται κάποια επιπλέον άδεια στους άγαμους -ες, χήρους -ες, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού;

Στους εργαζόμενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτών που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με 3 παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια 8 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται έως ότου το παιδί γίνει 12 ετών και δεν αφορά στους διαζευγμένους γονείς.

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι για περίθαλψη ασθενούντων μελών της οικογένειάς μου;

Εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση, δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές 6 ημερών για κάθε έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. Αυξάνεται σε 8 ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 αν προστατεύει περισσότερα από δύο. Εξαρτώμενα θεωρούνται τα παιδιά έως 16 ετών και ο ή η σύζυγος, οι γονείς, τα άγαμα αδέλφια, που για λόγους οξείας ή βαριάς ασθένειας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια είναι άνευ αποδοχών.

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι για σχολική παρακολούθηση;

Χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως 16 ετών άδεια σχολικής παρακολούθησης. Μπορούν να απουσιάσουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα έως τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών και είναι με αποδοχές.

Είμαι γονέας με ανάπηρο παιδί. Δικαιούμαι μειωμένο ωράριο;

Οι γονείς με πλήρη απασχόληση που εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση ωραρίου τους κατά μία ώρα με ανάλογη περικοπή των μισθών.

Τι άδεια δικαιούμαι για να ψηφίσω στις εκλογές;

Η άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος είναι με αποδοχές. Δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια και η διάρκειά της εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση. Όσοι εργάζονται με πενθήμερη απασχόληση δικαιούνται 1 εργάσιμη μέρα αν πρέπει να διανύσουν απόσταση από 200-400 χλμ., από 401 και πάνω 2 εργάσιμες ημέρες και 3 για τα νησιά. Όσοι εργάζονται με εξαήμερη απασχόληση δικαιούνται 1 εργάσιμη μέρα αν πρέπει να διανύσουν απόσταση από 100-200 χλμ, 2 από 201-400 χλμ και από 401 κι πάνω ή για τα νησιά 3 εργάσιμες ημέρες.

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr