Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Μηνιαίος Μισθός

Μηνιαίος Μισθός

Αποδοχές ενός μήνα, 25 εργασίμων ημερών κατά κύριο λόγο.

Τρόπος – Τόπος – Χρόνος καταβολής αποδοχών

Τρόπος:

Η καταβολή αποδοχών γίνεται πάντοτε σε χρήματα και το καταβαλλόμενο ποσό πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες αποδοχές (αποδοχές που προκύπτουν από την ΣΣΕ).

Τόπος:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΒΔ 24/7-21-8-1920 οι αποδοχές απαγορεύεται να καταβάλλονται σε άλλο τόπο πλην εκείνου που παρέχεται η εργασία.

Χρόνος:

Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών (Σ.Σ.Ε Ε.Τ.Ε.Ρ – Ε.Ι.Ι.Ρ.Α 2/3/2004) γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Τα παραπάνω στοιχεία του τρόπου, τόπου και χρόνου καταβολής αποδοχών είναι απαραίτητο να περιέχονται στην Ατομική Σύμβαση Εργασίας η οποία καταρτίζεται με την έναρξη της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94).

Εξοφλητικές αποδείξεις (εκκαθαριστικά σημειώματα):

Ο εργοδότης κατά την εξόφληση (πληρωμή μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού) των αποδοχών είναι υποχρεωμένος, βάσει του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 1082/80, να χορηγεί στον εργαζόμενο εξοφλητική απόδειξη στην οποία να φαίνεται αναλυτικά το ποσό πληρωμής καθώς και η αιτία καταβολής του (π.χ βασικός μισθός, επίδομα προϋπηρεσίας, οικογενειακό επίδομα (γάμου, παιδιών),ανθυγιεινής εργασίας, προσαύξηση υπερωριακής – νυχτερινής – Κυριακής ή άλλης αργίας απασχόληση κ.λ.π). Επίσης πρέπει να φαίνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις που έγιναν επί των αποδοχών. Γραπτή δήλωση του μισθωτού ότι έλαβε συγκεκριμένο ποσό, χωρίς να υπάρχει ανάλυση του παραπάνω ποσού και αιτιολόγηση καταβολής του, δεν θεωρείται εξοφλητική απόδειξη.

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr