Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Καταστατικό

Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται συνδικαλιστική οργάνωση Παμμακεδονικού και Πανθρακικού χαρακτήρα των τεχνικών που εργάζονται στους κάθε είδους, μορφής και χαρακτήρα Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, ή σε άλλα παρεμφερή ή ομοειδή μέσα μετάδοσης προγραμμάτων που λειτουργούν στην Μακεδονία-Θράκη, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» (συνοπτικά Ε.ΤΕ.Ρ.Μ-Θ ) και με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η οργάνωση θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής στο Καταστατικό αυτό, απλά ως «’Ένωση ».

Επίσης, όπου « Ρ/Σ », σημαίνει Ραδιοφωνικός Σταθμός.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

1.- Σκοποί της Ένωσης είναι η συλλογική ενέργεια για τη μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών κι επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η συμβολή στη διαμόρφωση πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του, συγχρόνως με την καθιέρωση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας, που θα διέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις, η καλλιέργεια δεσμών φιλίας και συνεργασίας με εργαζομένους του ιδίου επαγγελματικού χώρου στη χώρα μας και διεθνώς, καθώς και η συμμετοχή των μελών του στους κοινούς αγώνες για την προάσπιση και ανάπτυξη της δημοκρατίας, η δημιουργία προϋποθέσεων αλληλοβοήθειας και οικονομικής στήριξης των μελών του σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και η συμβολή στην προσπάθεια διαρκούς τελειοποίησης της θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης των μελών της Ένωσης και ενημέρωσής τους για τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο.

2.- Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ένωση για την επιτυχία των σκοπών της είναι (ενδεικτικά) τα επόμενα:

α) Η ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης κάθε μορφής καθώς και οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

β) Η ενότητα και αλληλεγγύη με τους άλλους εργαζόμενους (στη Ραδιοφωνία, αλλά και εκτός αυτής ), η συνεργασία σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της συνδικαλιστικής δραστηριότητας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συμμετοχή σε ανωτέρου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, που προβλέπεται ή ζητείται η εκπροσώπηση της Ένωσης.

γ) Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας, των διατάξεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων, που διέπουν τις σχέσεις των μελών της Ένωσης με τον εργοδότη και των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων που έχουν σχέση με την ύπαρξη, τη λειτουργία και το σκοπό του.

δ) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και εθνικά επιμορφωτικά προγράμματα, η εκμάθηση της διεθνούς τεχνικής ορολογίας και η προώθηση του αιτήματος δημιουργίας από την Πολιτεία Τριτοβάθμιας Κρατικής Εκπαίδευσης για τους κλάδους του άρθρου 4, μέχρι την ίδρυση της οποίας επιδιώκεται ο έλεγχος της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολές που λειτουργούν.

ε) Η συμβολή στις προσπάθειες απελευθέρωσης της συνδικαλιστικής δράσης από τις κάθε είδους δεσμεύσεις και σκοπιμότητες, που μορφοποιούμενες στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, την οριοθετούν και την περιορίζουν.

στ) Η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή των αιτημάτων των μελών του και η ενεργός και αποφασιστική στήριξή τους στα θέματα που σχετίζονται με την εργασία τους.

ζ) Η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η έγερση συλλογικών διαφορών και η συμμετοχή στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών.

η) Η προσπάθεια για την πληρέστερη αξιοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του, με στόχο τη δικαιότερη εργασιακή τους κατάσταση και εξέλιξη και ταυτόχρονα τη λειτουργική και παραγωγική βελτίωση της Ραδιοφωνίας.

θ) Η οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλειά του.

ι) Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.

ια) Η επιδίωξη της διεύρυνσης της συμμετοχής εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στη διοίκηση και διαχείριση της Επιχείρησης που εργάζονται.

ιβ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης.

ιγ) Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη του.

ιδ) Η οργάνωση εκδρομών, προβολών, χορών και γενικά η δημιουργία ευκαιριών ψυχαγωγίας των μελών του.

ιε) Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών κι εφημερίδων.

ιστ) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πράξη, ενέργεια και μέθοδος.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Μέλη της Ένωσης, μπορούν να γίνουν όσοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ως τεχνικοί στους κάθε είδους και χαρακτήρα Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, που λειτουργούν στη Μακεδονία-Θράκη. Ως τεχνικοί για την εγγραφή τους στην Ένωση, νοούνται οι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού κλάδοι του άρθρου 4.

2. Για την εγγραφή μέλους της Ένωσης απαιτούνται:

α) Ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, τις διευθύνσεις κατοικίας και επαγγελματικής του απασχόλησης, καθώς και βεβαίωση του ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης.

β) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, όπου θα αναφέρεται ο κλάδος εργασίας του και η ακριβής εν ενεργεία προϋπηρεσία του στον κλάδο αυτό, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής του στην Ένωση.

γ) Υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, που απαιτούνται για την εγγραφή του στον αιτούμενο από τον ίδιο κλάδο της Ένωσης.

δ) Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

3. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.

Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες της Ένωσης, έχουν δε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και δικαίωμα ψήφου.

Ως ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν άτομα που εργάσθηκαν ως τεχνικοί σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Επικράτειας, δεν εξασκούν πλέον το επάγγελμα, έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν συντελέσει στην πρόοδο της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα ή και εξέχουσες προσωπικότητες, Έλληνες ή αλλοδαποί, άσχετα με το επάγγελμα και τη δράση τους για την πραγμάτωση των επιδιώξεων της Ένωσης. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη νόμιμη πλειοψηφία και ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των άλλων μελών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου και δε μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, ούτε ως υποψήφιοι, ούτε ως εκλογείς.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Ως μέλη της Ένωσης, γίνονται δεκτοί οι εργαζόμενοι στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Μακεδονίας-Θράκης και κατατάσσονται στους πιο κάτω κλάδους:

 

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

Στον κλάδο των ηχοληπτών, για να γίνουν μέλη της Ένωσης οι εργαζόμενοι, πλην των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του παρόντος , απαιτούνται και τα εξής :

Πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής, θεωρούνται αντίστοιχες.

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Στον κλάδο Ηλεκτρονικών, για να γίνουν μέλη της Ένωσης οι εργαζόμενοι, πλην των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτούνται και τα εξής:

Πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής, θεωρούνται αντίστοιχες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Όσοι Ηχολήπτες ή Ηλεκτρονικοί Ρ/Σ εργάζονται κατά την 2α Μαρτίου 2004, απασχολούμενοι στην συγκεκριμένη ειδικότητα σε Ρ/Σ ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται παραπάνω (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται.

2. Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στην Ε.ΤΕ.Ρ.Μ-Θ και έχουν προϋπηρεσία ως ηλεκτρονικοί ή ηχολήπτες εκτός Ρ/Σ, ορίζεται η βεβαιωμένη προϋπηρεσία τους στον εκτός ραδιοφωνίας χώρο, να προσμετράται ως εξής :

Για κάθε τρία (3) έτη προϋπηρεσίας αντιστοιχεί ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε Ρ/Σ.

3. Όσοι δεν κατέχουν κάποιο τίτλο σπουδών και δεν εργάζονταν σε Ρ/Σ κατά την 2α Μαρτίου 2004, απαιτείται:

α) για τους Ηχολήπτες να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως Ηχολήπτες Ρ/Σ και

β) για τους Ηλεκτρονικούς , να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως Ηλεκτρονικοί Ρ/Σ .

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.- Το σύνολο των περιουσιακών αγαθών (μετρητά, ακίνητα κλπ.) που αποκτά η Ένωση από τους πόρους του, αποτελούν την περιουσία του.

2.- Πόροι της Ένωσης είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής.

β) Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών του.

γ) Οι εκούσιες εισφορές των μελών του.

δ) Έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένο λόγο.

ε) Οικονομική βοήθεια από την Εργατική Εστία ή άλλους παρόμοιους οργανισμούς ή φορείς ή από δημόσια υπηρεσία.

στ) Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή δωρεές (όχι όμως ανώνυμες).

η) Η περιουσία άλλου σωματείου, που διαλύεται, με σκοπό να προσχωρήσουν τα μέλη του στην Ένωση.

θ) Έσοδα από εκδρομές, λαχειοφόρους αγορές, συνεστιάσεις, γιορτές και κάθε είδους παρόμοιες εκδηλώσεις και από την πώληση εντύπων της Ένωσης.

ι) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

3.-Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποφασίζει το ύψος των ανωτέρω ποσών και σε περιπτώσεις έκτακτων οικονομικών αναγκών καθορίζει το ύψος της εισφοράς, που αναλογεί σε κάθε μέλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση τη μη καταβολή συνδρομής των ανέργων μελών της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών καθορίζονται με βάση την αρχή της ισότητας.

2.- Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο:

α) Να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Ένωση.

β) Να πειθαρχεί στις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή τους και να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού.

γ) Να προσέρχεται κατά τρόπο ανελλιπή στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.

δ) Να ασκεί το επάγγελμά του με ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων, που ισχύουν κάθε φορά.

ε) Να συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, όχι μόνο αποφεύγοντας κάθε ενέργεια και πράξη που έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτόν, αλλά και με θετικό τρόπο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

στ) Να επιδεικνύει συναδελφική αλληλεγγύη.

3.- Κάθε μέλος, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, έχει τα δικαιώματα:

α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου μπορεί να εκφράσει ανεμπόδιστα τη γνώμη του σε κάθε θέμα και να ψηφίσει ελεύθερα για οποιοδήποτε ζήτημα τεθεί σε ψηφοφορία.

β) Να εκλέγει τη διοίκηση, τα άλλα όργανα της Ένωσης και τους αντιπροσώπους για μια Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο και εφόσον έχει επιλέξει την Ένωση αυτή για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

γ) Να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. με έγγραφες αναφορές του προς αυτό ή προς τη Γενική Συνέλευση.

δ) Να εκλέγεται ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ένωσης, ή ως αντιπρόσωπος σε μια Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο (αν δεν έχει ψηφίσει αντιπροσώπους ή δεν έχει ψηφιστεί ως αντιπρόσωπος σε άλλη πρωτοβάθμιο Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου) .

ε) Να παίρνει, υπογράφοντας σχετική απόδειξη, αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) και Διοικητικού Συμβουλίου από το γραφείο του Δ.Σ., μόλις υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση.

στ) Να απολαμβάνει κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που νόμιμα επιδιώκεται από την Ένωση.

4.- Τα μέλη που στρατεύονται απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών και εκτάκτων εισφορών, για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει την Ένωση πριν και μετά τη θητεία. Το διάστημα της θητείας αποδεικνύεται από το απολυτήριό του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.- Το μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή και διαγράφεται χωρίς άλλες διατυπώσεις από τα μητρώα μελών της Ένωσης:

α) Αν καθυστερεί συνδρομές έξι (6) συνολικά μηνών και δεν τις καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα λάβει σχετική πρόσκληση από τον Ταμία της Ένωσης.

β) Αν πριν έξι (6) μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρηση ή στον επαγγελματικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός αν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Αν μετατράπηκε οριστικά η επαγγελματική δραστηριότητά του σε εργοδοτική.

δ) Αν στερηθεί τις αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος προϋποθέσεις εγγραφής στην Ένωση.

ε) Αν συνταξιοδοτηθεί οριστικά.

στ) Αν υποβάλει δήλωση διαγραφής από την Ένωση.

ζ) Όταν η πειθαρχική απόφαση οριστικής αποβολής μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος 7, του παρόντος.

2.- Το μέλος που διαγράφεται από τα μητρώα μελών της Ένωσης, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του και υποχρεούται να καταβάλει όσα οφείλει μέχρι τη διαγραφή του για συνδρομές ή έκτακτες εισφορές.

3.- Μέλη που έχουν διαγραφεί από την Ένωση, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους να επανεγγραφούν αν το Δ.Σ. κρίνει ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή τους είναι η ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων τους προς την Ένωση, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους, καθώς και η καταβολή του ποσού εγγραφής, που ισχύει για τα νέα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

1.- Στα μέλη είναι δυνατό να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επίπληξης ή της προσωρινής, μέχρι έξι (6) μήνες αποβολής ή της οριστικής αποβολής.

2.- Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται:

α) Σε πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνηθισμένη απαρτία και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

β) Σε δεύτερο βαθμό από τη Γενική Συνέλευση, με τη συνηθισμένη απαρτία και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση (πρώτη, δεύτερη, τρίτη) .

3.- Δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. έχουν, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο καταδικασμένος πειθαρχικά, σε περίπτωση δε απαλλακτικής απόφασης το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Η προθεσμία προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης για τον καταδικασμένο και από την έκδοση της απόφασης για το 1/5 των μελών.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ύστερα από καταγγελία μέλους της Ένωσης ή αυτεπάγγελτα.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο καθυστερεί για χρονικό διάστημα άνω των δέκα (10) ημερών από την υποβολή καταγγελίας ή αρνείται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, που δικάζει πειθαρχικά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Τη διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης κινεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν αυτό αδρανήσει άνω των δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή προς αυτό της σχετικής αίτησης, οπότε για τη διαδικασία σύγκλησης εφαρμόζεται το άρθρο 96 εδ. 2 του Α.Κ.

5.- α) Οι πιο πάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται για υπαίτια παράβαση του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή για ενέργεια πράξεων, που αντιβαίνουν στο σκοπό ή τα συμφέροντα της Ένωσης ή για συμπεριφορά ανάρμοστη στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή στα γραφεία της Ένωσης.

β) Η επιβολή της ποινής που θα επιβληθεί, εξαρτάται από τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος και την τυχόν υποτροπή του διωκόμενου.

γ) Στις περιπτώσεις που το μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο ίδιο έτος ή χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής αποβολής. Η πειθαρχική αυτή ποινή επιβάλλεται και για οποιονδήποτε άλλο – εκτός των αναφερομένων στο παρόν άρθρο – σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παραπέμπει την υπόθεση το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κρίνει ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση.

6.- Για την εγκυρότητα της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, απαραίτητη είναι η κλήση του διωκόμενου να παραστεί κατά τη σχετική συζήτηση ( στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση ), για να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά. Η κλήση γίνεται με ιδιαίτερη ατομική πρόσκληση, που επιδίδεται στο διωκόμενο πέντε ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση.

Ο διωκόμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των σχετικών με το πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, εγγράφων. Η μη παράσταση του διωκόμενου που κλήθηκε, όπως προαναφέρεται, κατά τη συζήτηση της υπόθεσής του, δεν εμποδίζει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να συνεδριάσει και να επιβάλει πειθαρχική ποινή.

7.- Οι πειθαρχικές αποφάσεις εκτελούνται μετά την τελεσιδικία τους, ενώ η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση με την οποία επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αποβολής, εκτελείται δύο (2) μήνες μετά τη γνωστοποίησή της προς τον διαγραμμένο ή σε περίπτωση που αυτός ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο, μετά την απόρριψή της.

8.- Μέλος της Ένωσης, που εναντίον του εκδόθηκε καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση για ποινικά αδικήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης και ύστερα από επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης. Ποινικές διώξεις που υποκρύπτουν δίωξη για πολιτική δραστηριότητα, δεν αποτελούν λόγο διαγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1.- Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών της Ένωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος.

2.- Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει την επομένη από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ημέρα και λήγει τα μεσάνυχτα της αντίστοιχης ημερομηνίας του τρίτου έτους της θητείας.

Σε περίπτωση διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. πριν από τη λήξη της τακτικής θητείας για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, ανάκληση από τη Γ.Σ. κλπ.), η θητεία του νέου Δ.Σ. διαρκεί μόνο μέχρι το χρόνο λήξης της τακτικής θητείας (συμπληρωματική θητεία).

3.- Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αυτοδίκαια την επομένη ημέρα από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ανεξάρτητα από την τυχόν δικαστική προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών ή, αν εκλέχτηκε για συμπληρωματική θητεία, από την επομένη ημέρα της ανακήρυξής του από την Εφορευτική Επιτροπή.

4.- Τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται πέντε (5) από τους υποψήφιους για τη θέση αυτή, σύμφωνα με το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

5.- Τους νέους συμβούλους προσκαλεί για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την κατανομή των αξιωμάτων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξή τους ο σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης , ή σε περίπτωση αδράνειας ή αμέλειας του συμβούλου που πλειοψήφησε, οποιοσδήποτε από αυτούς.

Ο σύμβουλος που προσκαλεί για συγκρότηση το νέο Δ.Σ. προεδρεύει κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μέχρι την εκλογή Προέδρου του Δ.Σ.

6.- Η εκλογή στα αξιώματα του Δ.Σ. (κατανομή των αξιωμάτων) γίνεται με τη συνηθισμένη απαρτία και με μυστική ψηφοφορία.

Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα, η ψηφοφορία διενεργείται χωριστά και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ.

Αν κανείς υποψήφιος δεν πετύχει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε σταυρούς υποψηφίων για κάθε αξίωμα.

7.- Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και αναπληρωματικά, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που απομακρύνθηκαν οριστικά από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος.

8.- Το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να ανακατανέμει μερικά ή ολικά τα αξιώματα. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

9.- Απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, πριν γίνει κατανομή όλων των αξιωμάτων, όπως και πριν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις συμβούλων.

10.-Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου (από το αξίωμα ή την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.), το Δ.Σ. συγκαλεί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας ή ο Β΄ Γραμματέας.

11.-Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών λόγω επανειλημμένων αναπληρώσεων ή παραίτησης των αναπληρωματικών μελών από την ιδιότητά τους αυτή ή απομάκρυνσής τους για οποιοδήποτε λόγο (έκπτωση, θάνατος, αλλαγή επαγγέλματος κλπ.) από την Ένωση και κενωθεί θέση τακτικού συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις ότι τα μέλη που απέμειναν δεν είναι λιγότερα από τρία (3), από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον να προέρχονται από τους επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες και ότι παρευρίσκονται και συμφωνούν όλα κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, τα παρακάτω:

α) Τη διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών ή β) αφού παραιτηθούν όλα τα μέλη του, τη διενέργεια νέων εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, τα μέλη που παραιτήθηκαν οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τη διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεων της Ένωσης. ΄ Η γ) αν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του δεν είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών, είτε όσα αναφέρονται στις προηγούμενες με στοιχεία α και β περιπτώσεις, είτε τη συνέχιση της θητείας της διοίκησης μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Αν το Δ.Σ. επιλέξει την τελευταία δυνατότητα (συνέχιση της θητείας), για τη λήψη κάθε απόφασής του πρέπει να παρευρίσκονται και να συμφωνούν και τα τρία (3) μέλη του.

Η απόφαση για μια από τις προηγούμενες επιλογές της διοίκησης πρέπει να παρθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα που κενώθηκε η θέση του τακτικού συμβούλου και δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος για τη συμπλήρωση του κενού.

Μέσα στην ίδια δεκαήμερη προθεσμία, το Δ.Σ., αν αποφασίσει τη διενέργεια εκλογών, οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε χρόνο που δε θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της πρώτης 10 ήμερης προθεσμίας, για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα προκηρύξει και θα διενεργήσει εκλογές, εφαρμόζοντας ανάλογα τις προθεσμίες και τη διαδικασία γενικά του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού. Αν το Δ.Σ. δεν εκπληρώσει έγκαιρα τις παραπάνω υποχρεώσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Β΄ Γραμματέα. Απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Μεταξύ των παρόντων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του.

2.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι φανερή. Μυστική είναι σε προσωπικά θέματα και όσες άλλες περιπτώσεις αποφασίσει το Δ.Σ.

3.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει φανερά, εκτός αν με απόφασή του κρίνει ότι πρέπει να συνεδριάσει μυστικά σε ορισμένη συνεδρίασή του.

Το δικαίωμα των μελών της Ένωσης να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι καθολικό, με εξαίρεση την περίπτωση που συζητούνται προσωπικά θέματα ορισμένων μελών, οπότε είναι δυνατόν να επιτραπεί η παρουσία μόνο των μελών αυτών.

Τα μέλη που παρευρίσκονται δεν έχουν το δικαίωμα του λόγου χωρίς άδεια του Δ.Σ. Μέλος που θα παραβεί την υποχρέωση αυτή, μπορεί να αποβληθεί από τη συνεδρίαση.

4.- Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρό του ή από τρία (3) μέλη του με αίτησή τους, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, που είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Ο Πρόεδρος σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις συγκαλεί το Δ.Σ. με πρόσκλησή του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία κοινοποιείται στα μέλη 48 τουλάχιστον ώρες και, αν υπάρχει για συζήτηση επείγον θέμα, 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης. Το δικαίωμα αυτό με τις ίδιες προθεσμίες κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, ασκείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Δ.Σ., αν ο πρόεδρός του για οποιοδήποτε λόγο δεν το συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τοιχοκολλώνται επίσης σε κάθε περίπτωση σε ειδική θέση έξω από τα γραφεία της Ένωσης, 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που εγγράφως έχουν δηλώσει τα μέλη του Δ.Σ. ότι τους ανήκει ή με fax ή με επιστολή. Απόδειξη αποτελεί ο κατάλογος απεσταλμένων μέσα στο ανωτέρω οριζόμενο χρονικό όριο.

Απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη, είναι άκυρη, εκτός εάν παρευρίσκονται και συμφωνούν όλα τα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Το Δ.Σ. διοικεί την Ένωση, εφαρμόζει το Καταστατικό του και διαχειρίζεται την περιουσία του, εγκρίνει τις κάθε λογής δαπάνες μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διορίζει και απολύει το προσωπικό και τους συνεργάτες της Ένωσης, καθορίζει τις αποδοχές ή την αμοιβή τους, εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των μελών, συγκαλεί μέσω του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εγείρει συλλογικές διαφορές και συμμετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών μέσα στα όρια των εντολών της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμό (οικονομικό και διοικητικό) και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη, απαραίτητη για την πραγματοποίηση του σκοπού της Ένωσης και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης των μελών της και είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα, το οποίο δεν υπάγεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού οργάνου.

2.- Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την Ένωση πάντοτε χωρίς αμοιβή, ενώ, εξάλλου, απαγορεύεται να παρέχουν σ’ αυτήν εξαρτημένη εργασία έναντι μισθού ή να συνάψουν με αυτήν οποιαδήποτε σύμβαση, που θα τους προσπορίσει αμοιβή ή άλλο χρηματικό όφελος. Για τα έξοδα όμως που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της διοίκησης αποζημιώνονται πλήρως με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

3.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Ένωση για κάθε ζημιά του, που προκλήθηκε από τις ενέργειές τους. Τα μέλη όμως που αντιτάχθηκαν σε συγκεκριμένη ενέργεια και μειοψήφησαν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, απαλλάσσονται από τις ευθύνες για τη ζημιά που προκλήθηκε στην Ένωση από την ενέργεια αυτή.

4.- Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, στις οποίες είχε κληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εκπίπτει και από το αξίωμα που τυχόν έχει και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Ο κρινόμενος δεν έχει το δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, ούτε είναι αναγκαία η παρουσία του για τη σύνθεση του Δ.Σ.

5.- Μέλος της διοίκησης μπορεί να απουσιάσει μετά από άδεια του Δ.Σ. μέχρι δύο (2) μήνες.

6.- Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συντάξει:

Α) Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., ο οποίος ισχύει μετά την ψήφισή του από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Με τον κανονισμό αυτόν, είναι δυνατόν να τεθούν κανόνες και αρχές και να δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες (όπως π.χ. Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων), που θα διευκολύνουν και θα κάνουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και δράση του Δ.Σ. και σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της Ένωσης και σε σχέση με τη δραστηριότητά της προς τα έξω. Τα άτομα που θα αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή απλά μέλη της Ένωσης. Η εκλογή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. Το προαναφερόμενο δικαίωμα τελεί κάτω από τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Ότι οι θεσπιζόμενοι κανόνες, αρχές και εξουσίες δε θα βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού αυτού και το σκοπό της Ένωσης, δε θα έρχονται σε σύγκρουση δικαιοδοσίας με τα όργανα της Ένωσης, δε θα φαλκιδεύουν τις εξουσίες και τα δικαιώματα των οργάνων αυτών και δε θα δημιουργούν με κανένα τρόπο αύξηση των υποχρεώσεων των μελών της Ένωσης.

β) Ότι η θητεία εκείνων που αναλαμβάνουν τις νέες αρμοδιότητες είναι ελεύθερα ανακλητή από το Δ.Σ., λήγει όμως αυτόματα, αν λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία της διοίκησης που τους διόρισε.

γ) Ότι οι υπηρεσίες εκείνων που θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες θα παρέχονται πάντοτε χωρίς μισθό ή αμοιβή.

Β) Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Κανονισμός αυτός αποκτά ισχύ μετά την ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση και αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των μελών της Ένωσης και τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, μπορεί να περιέχει κανόνες και αρχές και να δημιουργεί αρμοδιότητες που θα συντελέσουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης για την επιτυχία του σκοπού της Ένωσης. Και για τον κανονισμό αυτόν ισχύουν οι δεσμεύσεις, που αναφέρονται με τα στοιχεία α και γ στην προηγούμενη περίπτωση Α της παραγράφου αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι σε κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπογράφοντας μόνος κάθε είδους απαιτούμενο έγγραφο (εξώδικο ή δικαστικό), κοινοποιεί και παραλαμβάνει αγωγές και κάθε είδους δικόγραφα ή εξώδικα και ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, πάντα όμως με βάση και οδηγό τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του, καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξή του, συγκαλεί με το Γενικό Γραμματέα κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξή τους σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, εισηγείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα, που συζητούνται, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τα παρόντα μέλη τα πρακτικά του Δ.Σ., υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε είδους έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση της Ένωσης, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τους εκλεγμένους Πρόεδρο και Γραμματέα των Γενικών Συνελεύσεων τα πρακτικά τους, ελέγχει τα βιβλία του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, επιμελείται για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., του Καταστατικού αυτού και του νόμου και γενικά εποπτεύει για την καλή λειτουργία της διοίκησης της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Ο Αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του ως μέλους του Δ.Σ., αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις του.

2.- Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., έχει την επιμέλεια της σύνταξης των πρακτικών του, διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους εκλεγμένους πρόεδρο και Γραμματέα των Γενικών Συνελεύσεων τα πρακτικά τους, υπογράφει με τον Πρόεδρο τις ανακοινώσεις σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και την Ημερήσια Διάταξή τους, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση της Ένωσης, φυλάει τη σφραγίδα και το αρχείο της Ένωσης και τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία:

α) Μητρώου μελών.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης.

δ) Περιουσίας της Ένωσης,

όπως και όσα άλλα βιβλία αποφασίσει το Δ.Σ. (π.χ. αλληλογραφίας, πρωτόκολλο κλπ.). Έχει την ευθύνη για τη δημόσια εικόνα της Ένωσης (π.χ. αναλαμβάνει να γνωστοποιεί στα Μ.Μ.Ε. τις απόψεις της, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και φροντίζει για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη προβολή τους, είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο) και γενικά είναι επιφορτισμένος με ο,τιδήποτε άπτεται των δημοσίων σχέσεών της. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των νέων μελών, καθώς και των εργαζομένων τεχνικών, ηχοληπτών και ηλεκτρονικών, σ’ όλους τους ήδη λειτουργούντες και τους νέους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, για τους σκοπούς, τη δράση και τη λειτουργία της Ένωσης.

3.- Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται (με τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες) από τον Β΄ Γραμματέα.

4.- Ο Β΄ Γραμματέας, έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση όλων των κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συνεδριάσεων και συνελεύσεων των μελών της Ένωσης, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων σταθμών, είτε σε κλαδικό επίπεδο.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Ο Ταμίας, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο Ταμείου, φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και ενεργεί τις πληρωμές.

Πληρωμές γίνονται πάντοτε με έγγραφο χρηματικό ένταλμα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, ενώ οι εισπράξεις γίνονται πάντοτε με γραμμάτια εισπράξεων, που υπογράφει ο Ταμίας και τα οποία πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να αριθμούνται και να θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

2.- Ο Ταμίας, κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ., συντάσσει και υποβάλλει προς αυτό λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του και κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, ενώ συντάσσει και υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον ισολογισμό του περασμένου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και προϋπολογισμό του επόμενου.

3.- Ο Ταμίας, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμιευτήριο οποιασδήποτε Τράπεζας στο όνομα της Ένωσης και μετά την αφαίρεση των συνήθων και ενόψει εξόδων της Ένωσης, τα μετρητά που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό, που καθορίζεται ελεύθερα με αποφάσεις του Δ.Σ. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και με επιταγή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

4.- Κάθε δαπάνη, πριν από την πραγματοποίησή της, πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

5.- Ο Ταμίας, είναι υπόλογος κι έχει ποινική και αστική ευθύνη για υπαίτια απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

6.- Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα ο Β΄ Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.- Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ., τα μέλη του οφείλουν να συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα της παραίτησής τους, έκτακτη Γενική Συνέλευση και, αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, δεύτερη μέσα σε τρεις (3) μέχρι πέντε (5) ημέρες και τρίτη, αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη συζήτηση, για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα προκηρύξει και διενεργήσει εκλογές εφαρμόζοντας τις προθεσμίες, το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία γενικά, που αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

Μετά την πάροδο άπρακτων των πιο πάνω προθεσμιών, υπάρχει έλλειψη διοίκησης.

2.- Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης τριών (3) τουλάχιστον τακτικών μελών του Δ.Σ. κι αν ακόμα υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, θεωρείται ότι παραιτήθηκε ολόκληρο το Δ.Σ.

3.- Τα μέλη που παραιτήθηκαν, οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τη διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεων της Ένωσης, μέχρι την ανακήρυξη των νέων συμβούλων, μόνο όμως εάν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της πρώτης (1ης ) παραγράφου του παρόντος άρθρου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση της Ένωσης ασκείται από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και της οποίας η θητεία λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Δ.Σ.

2.- Μαζί με τους τακτικούς ελεγκτές εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται σε αναπλήρωση των τακτικών μελών, που έπαψαν οριστικά να ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο. Οι τακτικοί ελεγκτές μετά την εκλογή τους, συνέρχονται και εκλέγουν ανάμεσά τους τον Πρόεδρο της Ε.Ε., (ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, διευθύνει τις συζητήσεις κλπ.) και το Γραμματέα της Ε.Ε. (ο οποίος τηρεί ειδικό βιβλίο, υπογράφει τα έγγραφά της κλπ.).

3.- Η Ε.Ε. συνεδριάζει έγκυρα, αν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των τακτικών ελεγκτών σε δύο (2) και έλλειψης αναπληρωματικών για την πλήρωση της κενής θέσης, είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο (2) τακτικών ελεγκτών για τη συνεδρίαση της Ε.Ε. Αν απομείνει ένας (1) τακτικός ελεγκτής και δεν υπάρχει αναπληρωματικός για τη συμπλήρωση της Ε.Ε. μέχρι τον αριθμό των δύο (2) τουλάχιστον μελών, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Ε.Ε. Πάντως η Ε.Ε. που έπαψε να ασκεί τα καθήκοντά της για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή της σχετικά με την οικονομική διαχείριση της διοίκησης για το χρονικό διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντά της, ενώ η νέα Ε.Ε., υποβάλλει την έκθεσή της για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της, μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση. Αν η παλιά Ε.Ε. παραλείψει να εκπληρώσει την πιο πάνω υποχρέωσή της, την έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης ολόκληρου του έτους υποβάλλει η νέα Ε.Ε.

4.- Η Ε.Ε. συγκαλείται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο, επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο οποιοδήποτε μέλος της.

Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για την οικονομική διαχείριση της διοίκησης και την υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, μετά τη λογοδοσία του Δ.Σ.

5.- Η Ε.Ε. τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρεί τις εκθέσεις της.

6.- Οι υπηρεσίες των μελών της Ε.Ε. παρέχονται πάντοτε χωρίς μισθό ή αμοιβή.

7.- Στη διάθεση της Ε.Ε. το Δ.Σ. θέτει, οποτεδήποτε του ζητηθεί, όλα τα βιβλία της διαχείρισής του και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ε.Ε. μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, ιδίως όταν παρατηρεί οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, να ζητήσει από το Δ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση της Ε.Ε.

8.- Η Ε.Ε. αριθμεί και θεωρεί, πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους, τα γραμμάτια εισπράξεως.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης, που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα υπόλοιπα διοικητικά όργανα. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι: Η έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και του απολογισμού του Δ.Σ., η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και η απόφαση για διάλυση της Ένωσης, η προσχώρηση σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις και γενικά όλα τα θέματα, που από το νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

2.- Τα μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ανακοίνωση του Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η ανακοίνωση τοιχοκολλάται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες, αν πρόκειται για την τακτική και τρεις (3) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη Γενική Συνέλευση ή για δεύτερη ή τρίτη συζήτηση τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης, πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της, στα γραφεία της Ένωσης.

Είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Δ.Σ., η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα της έδρας της Ένωσης, οποτεδήποτε πριν από τη συνεδρίαση.

Αν τη Γενική Συνέλευση συγκαλούν μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 96, παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα, την επιμέλεια για την ανακοίνωση έχουν τα μέλη αυτά.

3.- Εκτός από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται στις προσκλήσεις και ανακοινώσεις, κανένα άλλο δεν επιτρέπεται να συζητηθεί.

4.- Όταν πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα να πάρει από τα γραφεία της ένα αντίγραφο του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου έτους, του προϋπολογισμού του τρέχοντος και της έκθεσης της Ε.Ε., δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

5.- Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν κατά την πρώτη συζήτηση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε τρεις (3) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη ματαίωση της πρώτης. Κατά τη δεύτερη Συνέλευση, αρκεί η παρουσία του 1/6 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και κατά τη δεύτερη συζήτηση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται τρίτη μέσα σε τρεις (3) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη ματαίωση της δεύτερης, με τα ίδια ακριβώς θέματα, οπότε αρκεί η παρουσία του 1/7 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την τρίτη συνεδρίαση, δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, πριν περάσουν τριάντα (30) ημέρες. Η νέα Συνέλευση θεωρείται σαν πρώτη.

Είναι δυνατόν, στην αρχική πρόσκληση για την πρώτη συζήτηση να καλούνται τα μέλη ταυτόχρονα σε δεύτερη ή και σε τρίτη συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, για την περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά την πρώτη ή δεύτερη συζήτηση αντίστοιχα, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος και του νόμου.

6.- Απαγορεύεται η συμμετοχή και εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδοτήσεις.

7.- Οι αποφάσεις της συνεδρίασης των μελών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που από το νόμο ή το Καταστατικό αυτό απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία.

8.- Στις περιπτώσεις που θα παρθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, ενώ για την απόφαση μεταβολής του σκοπού της Ένωσης απαιτείται η συναίνεση όλων των γραμμένων μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται στην τελευταία περίπτωση εγγράφως.

9.- Για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών, απαιτείται να ψηφίσει το 1/7 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

10.-Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές οποιουδήποτε οργάνου, διοικητικού ή ελεγκτικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή το Εργατικό Κέντρο, επιλογή δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και όποτε άλλοτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρη, μόνο αν είναι μυστική ψηφοφορία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

11.-Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, απαιτείται απαρτία του 1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν είναι παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν το ποσοστό αυτό (1/5), απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, ενώ αν είναι παρόντα περισσότερα από το ποσοστό αυτό, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

12.-Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με έντυπα ψηφοδέλτια ή με ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, όμοιο (σε μέγεθος και ποιότητα) για όλα τα μέλη, που χορηγεί το Δ.Σ. και συμπληρώνονται από τα μέλη. Οι εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, ελεγκτικής επιτροπής και ανάδειξη αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο, γίνονται πάντοτε με έντυπα ψηφοδέλτια. Έντυπα είναι και τα φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένα ψηφοδέλτια.

Όταν η ψηφοφορία αφορά εκλογές διοίκησης, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, χορηγούνται και φάκελοι, όμοιοι για όλους τους ψηφοφόρους.

13.-Κατά τη λήψη των αποφάσεων (με μυστική ή φανερή ψηφοφορία), δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και το Νομικό Συμβούλιο της Ένωσης σε κάθε περίπτωση.

14.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης, καθώς και από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., αν παρευρέθηκαν στη συζήτηση.

15.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να παύσει το Δ.Σ. ή ένα ή περισσότερα μέλη του, αν παρευρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και η απόφαση παρθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και όταν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., οπότε η διοίκηση θεωρείται παραιτημένη, το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης νέα, για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα προκηρύξει και θα διενεργήσει εκλογές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα επόμενα με αριθμούς 20 και 21 άρθρα του παρόντος.

Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του νέου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθούν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, εφαρμόζεται το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

16.-Με τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει εν όλω ή εν μέρει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους σε Ομοσπονδία ή το Εργατικό Κέντρο. Και στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων στη θέση των παυθέντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.- Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Κάθε έτος συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση. Η τακτική Γενική Συνέλευση κρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της μέχρι τότε θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό των ετών που ακολουθούν. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί από το Δ.Σ., εφόσον περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη.

2.- Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, ή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αδρανεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/5 των μελών ή από την Ελεγκτική Επιτροπή.

3.- Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), αφού διαπιστωθεί η απαρτία, εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο, για να διευθύνει τις εργασίες της και γραμματέα, για να συντάξει τα πρακτικά. Τα πρακτικά (πρόχειρα και καθαρογραμμένα) συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, όπως και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ., αν παραβρέθηκαν στη συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο διεξάγονται κάθε τρίτο έτος.

Όταν πρέπει να διεξαχθούν εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση της Ένωσης

και εκλέγεται από τα μέλη της Εφορευτική Επιτροπή, που προκηρύσσει και διενεργεί τις εκλογές.

2.- Αρχαιρεσίες διεξάγονται και έκτακτα, αν λήξει για οποιοδήποτε λόγο νωρίτερα από την τριετία η θητεία των πιο πάνω οργάνων ή αντιπροσώπων ή υπάρξει ανάγκη συμπλήρωσης και δεν υπάρχουν αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Και στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. συγκαλεί (μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται ανάλογα με την περίπτωση στο παρόν Καταστατικό) Γενική Συνέλευση, στην οποία εκλέγεται από τα μέλη της, Εφορευτική Επιτροπή, που προκηρύσσει και διενεργεί τις εκλογές.

3.- Κατά τη Γενική Συνέλευση που εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, είναι δυνατό να αποφασισθεί η δημιουργία εκλογικών τμημάτων και σε άλλες-πλην της Θεσσαλονίκης- περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται και αντίστοιχες περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές και καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.

Αν δημιουργηθούν εκλογικά παραρτήματα, η Εφορευτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ονομάζεται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος, ενώ τα μέλη των περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών επιμελούνται για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής) και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στον τόπο ευθύνης τους.

Και για τις περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με πάγιο τρόπο τα σχετικά με τη δημιουργία περιφερειακών εκλογικών τμημάτων και Εφορευτικών Επιτροπών θέματα.

4.- Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μία Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν νόμιμα και σε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα σωματείο με δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του.

Η Ένωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

Η θητεία των αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία αρχίζει από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, στην οποία συμμετέχει η Ένωση και κατά την οποία εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών στην Ομοσπονδία.

Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, διαρκεί η θητεία των προηγούμενων αντιπροσώπων.

5.- Η Ένωση αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια δια μέσου της Ομοσπονδίας ή του Εργατικού Κέντρου. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποφασίζει δια μέσου ποιας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης θα γίνει η αντιπροσώπευση της Ένωσης στην τριτοβάθμια Οργάνωση.

Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή αντιπροσώπων. Η παραπάνω δέσμευση της Ένωσης ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια Οργάνωση, που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του στη δευτεροβάθμια Οργάνωση που επιλέχτηκε.

6.- Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής ή των αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό, πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

7.- Στις εκλογές συμμετέχουν, είτε συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι (οι οποίοι μπαίνουν σε ξεχωριστό ο καθένας ψηφοδέλτιο), είτε οι υποψήφιοι περιέχονται σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

8.- Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν δεν υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον συνδυασμοί, εφαρμόζεται το πλειοψηφικό σύστημα.

Οι μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι δε θεωρούνται συνδυασμός. Και στις εκλογές των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής.

9.- Όταν εφαρμόζεται η απλή αναλογική, οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων (χωριστών) υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Αν οι έδρες που παραχωρούνται ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που καλύπτονται είναι περισσότεροι των εδρών του συγκεκριμένου οργάνου ή του αριθμού των εκλεγόμενων αντιπροσώπων, γίνεται επανακατανομή τους με το ακριβές εκλογικό μέτρο, χωρίς να παραλειφθεί το κλάσμα.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, κατανέμονται από μία, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των προηγουμένων διατάξεων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

1.- Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του παρόντος, προκηρύσσει εκλογές μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή της, οι οποίες διενεργούνται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες μετά την προκήρυξή τους.

Η Εφορευτική Επιτροπή που (σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται η ύπαρξή της στο Καταστατικό αυτό) δεν δικαιούται αμοιβή ή μισθό για τις υπηρεσίες της, αλλά μόνο αποζημίωση για τα έξοδα, τα οποία πραγματοποιεί και που συγκροτείται από τρία (3) άτομα, είναι το αρμόδιο για όλη τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών όργανο.

Συγκεκριμένα η Εφορευτική Επιτροπή:

α) Καθορίζει με πρακτικό, που συντάσσει μέσα στο προαναφερόμενο τριήμερο και τοιχοκολλά αυθημερόν στα γραφεία της Ένωσης, τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα έναρξης, τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η οποία μπορεί να διαρκεί, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι οκτώ (8) ώρες και την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, που καθορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο κάτω.

β) Παραλαμβάνει τις γραπτές αιτήσεις υποψηφιοτήτων και συνδυασμών, οι οποίες υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών και περιέχουν απαραίτητα το όργανο ή τα όργανα ως μέλη των οποίων θέλουν να εκλεγούν οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι σε Ομοσπονδία ή το Εργατικό Κέντρο, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αν ανήκουν ή όχι σε άλλο πρωτοβάθμιο επαγγελματικό Σωματείο και σε καταφατική περίπτωση να δηλώσουν ότι επιλέγουν την Ένωση, για να ασκήσουν το δικαίωμα να εκλέγουν αντιπροσώπους και να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι σε Ομοσπονδία ή το Εργατικό Κέντρο. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί και την ημέρα των εκλογών.

γ) Ανακηρύσσει τους υποψήφιους και συνδυασμούς το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο τοιχοκολλά αμέσως μόλις το συντάξει στο ίδιο σημείο, που τοιχοκολλήθηκε το πρακτικό προκήρυξης των εκλογών.

Το πρακτικό ανακήρυξης των υποψηφίων και των συνδυασμών πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και τα ονοματεπώνυμα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το εκλογικό σύστημα (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος), τα ονοματεπώνυμα των μελών που έχει ανακηρύξει ως υποψηφίους και το όργανο ή τα όργανα στα οποία οι υποψήφιοι θέλουν να εκλεγούν.

δ) Μεριμνά κατά την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, με βάση το βιβλίο του μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για τις αμφισβητήσεις που θα ανακύψουν και για τις ενστάσεις, που θα υποβληθούν κατά την ημέρα των εκλογών.

2.- Μαζί με τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά, για την προσωρινή ή οριστική αναπλήρωση των τακτικών. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, ούτε ως αντιπρόσωποι σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο.

3.- Μαζί με τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και αναπληρωματικά, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που απομακρύνθηκαν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ.

Το σύστημα ανακήρυξης των αναπληρωματικών είναι το επόμενο:

Α) Αν ίσχυσε το πλειοψηφικό σύστημα, η σειρά κατάταξης των αναπληρωματικών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που πήρε καθένας υποψήφιος. Αν δύο αναπληρωματικοί ισοψήφησαν, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

Β) Αν ίσχυσε το σύστημα της απλής αναλογικής, η ανακήρυξη αναπληρωματικών γίνεται ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό. Αναπληρωματικοί στην περίπτωση αυτή ανακηρύσσονται όλοι οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού. Η κατάταξη των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού γίνεται με τον αναφερόμενο στην προηγούμενη περίπτωση Α τρόπο. Η αναπλήρωση του τακτικού μέλους που απομακρύνθηκε οριστικά από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται κατά τη σειρά του πίνακα αναπληρωματικών του συνδυασμού του. Μόνο αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός του συνδυασμού, στον οποίο ανήκει το μέλος που απομακρύνθηκε, τότε η αναπλήρωσή του γίνεται από τον μεγαλύτερο σε αριθμό συμβούλων από τους υπόλοιπους συνδυασμούς και κατά τη σειρά του πίνακα των αναπληρωματικών του και σε περίπτωση ισοδύναμων συνδυασμών με κλήρωση.

Ο καθορισμός της σειράς των συνδυασμών γίνεται με βάση τη δύναμή τους αμέσως μετά τις εκλογές.

Γ) Κανείς δεν εκλέγεται αναπληρωματικός, αν δεν έχει πάρει έστω και μία ψήφο.

4.- Για το σύστημα ανακήρυξης των αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο, όπως και τη διαδικασία και τον τρόπο αναπλήρωσης εκείνων που παύουν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο να ασκούν τα καθήκοντά τους, ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού για τα μέλη του Δ.Σ.

5.- Η διαδικασία των εκλογών είναι η εξής :

Α) Οι ψήφοι δίνονται με σταυρούς γραμμένους με στυλό διαρκείας ή μελάνης, χρώματος μαύρου ή μπλε.

Σταυροί προτίμησης περισσότεροι από τον αριθμό των εκλεγόμενων σε κάθε όργανο δεν επιφέρουν ακυρότητα του ψηφοδελτίου, αλλά μόνο των σταυρών. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, αν (ενδεικτικά) : α) Διαφέρει σε χρώμα, σχήμα, μέγεθος, τυπογραφικά στοιχεία ή στοιχεία πολυγράφου από τα άλλα ψηφοδέλτια.

β) Πάνω του υπάρχουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα και γενικά σημάδια, τα οποία αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. γ) Βρεθεί σε φάκελο, που έχει και άλλα ψηφοδέλτια ή άλλα οποιαδήποτε χαρτιά ή έγγραφα και δ) Βρεθεί σε φάκελο, που διαφέρει από τους υπόλοιπους φακέλους ή δεν έχει την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Β) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου της, δικαστικού αντιπροσώπου, όταν παρίσταται.

6.- Η ψηφοφορία γίνεται, όπως ορίζει ο νόμος.

7.- Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών, που γίνεται στο τέλος της ψηφοφορίας και μετά τη διαλογή των ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., που έχει την ευθύνη φύλαξής του.

8.- Οι εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής γίνονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και κάλπη από τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια Οργάνωση και το Εργατικό Κέντρο.

9.- Σε όλη τη διάρκεια των εκλογών μπορούν να παρευρίσκονται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

10.-Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών με καταβολή των οφειλών στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει πάρει σχετικό μπλοκ αποδείξεων από τον Ταμία της απερχόμενης διοίκησης.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Ένωση διαλύεται, όταν τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). Όταν διαλυθεί η Ένωση, βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης. Το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας της διαλυθείσης Ενώσεως μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η εξάρτηση της Ένωσης από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Απαγορεύεται η από την Ένωση άσκηση εμπορικών πράξεων καθώς και η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

1.- Το Δ.Σ. εφοδιάζει τα μέλη της Ένωσης με ομοιόμορφες ταυτότητες, που θα πιστοποιούν την ιδιότητά τους ως μελών της.

2.- Η Ένωση φέρει σφραγίδα στρογγυλή, όπου περιμετρικά αναγράφεται η ονομασία της και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως.

3.- Το έμβλημα της Ένωσης είναι το παρακάτω:

logo

 

ΑΡΘΡΟ 25

 

 

 

Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ένωση και από τα όσα στο νόμο ορίζονται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 26

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 26 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τους ιδρυτές συνερχομένους στη Θεσσαλονίκη.

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr