Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΚΥΑ 2006

ΚΥΑ 2006

Αριθ. 18083 (6)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρονικοί, Ηχολήπτες), που απασχολείται στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς ελεύθερης λήψης όλης της χώρας, πλην Αθηνών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του εδαφίου δ” της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν2328/1995 (ΦΕΚ Α” 159), όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση του με το ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α” 279).

β) του π.δ. 181/1994 (ΦΕΚ Α” 116) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

γ) του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/1994 (ΦΕΚ Α” 108).

δ) του π.δ. 82/1998 (ΦΕΚ Α” 74) «Τροποποίηση π.δ. υπ” αριθμ. 137/19% Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α” 107).

ε) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α” 102).

στ) της απόφασης με αριθμ. Υ93/26.52004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β” 789).

ζ) των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

η) της υπ“ αριθμ. 80030/19.42006 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 501/Β/19.42006).

Ζ. Το γεγονός ότι δεν έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρονικούς, ηχολήπτες), που απασχολείται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης όλης της χώρας, πλην Αθηνών.

3. Την από 8.32006 αίτηση της Ένωσης Τεχνικών Ελ­ληνικής Ραδιοφωνίας προς τον Υπουργό Επικρατείας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ως «άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο» για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ” της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, όσον αφορά στο τεχνικό προσωπικό των Ραδιοφωνικών Σταθμών όλης της χώρας, ορίζονται οι επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.I.Ι.Ρ.Α).

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr