Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

2η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Συλλογική Συμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ε.Ι.Ι.Ρ.Α και Ε.Τ.Ε.Ρ, με την υπ΄αριθμ΄12466/11-9-2002 απόφαση του Υπουργού εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1213/Β της 18ης 9ου 2002 κηρύχθηκε υποχρεωτική.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Στην Αθήνα σήμερα 18 Ιουλίου 2002, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κα Ελένη Κόκκαλη,Πρόεδρος και κος Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος, Αντιπρόεδρος, της Ένωσης Ιδιοκτητών ΙδιωτικώνΡαδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτρης Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κα Σμαράγδα Σταμουλακάτου, Γενική Γραμματέας, της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:

α) του ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση καιέλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή , αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού  σήματος σε  οποιανδήποτε  μορφή και  σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική  κάλυψη  των εξωτερικών  μεταδόσεων  του Ρ/Σ  όταν και όπου απαιτείται από τον  Ρ/Σ  και 

β)  του ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος,  και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η  εργασία του  πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί  Ρ/Σ πρέπει α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου  ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών,Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες. β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Άρθρο 2ο

Από 1ης Ιουλίου 2002,τα κατώτερα όρια βασικών μηνιαίων μισθών για τους εργαζόμενους, Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς, σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

από  0  έτος έως 2ο έτος   ……………………………        710 ευρω                  

από  3ο  έτος έως 4ο έτος   ……………………………        800 ευρω

από  5ο  έτος έως 6ο έτος   ……………………………        860 ευρω

από  7ο  έτος έως 8ο έτος   ……………………………       910 ευρω

από  9ο  έτος έως 10ο έτος    ……………………………     965 ευρω

από 11ο έτος έως 12ο έτος   ……………………………   1022 ευρω

από 13ο έτος έως 14ο έτος   ……………………………   1140 ευρω

από 15ο έτος έως 16ο έτος   ……………………………   1206 ευρω

από 17ο έτος έως 18ο έτος    ……………………………   1280 ευρω

από 19ο έτος έως 20ο έτος   ……………………………   1350 ευρω

από 21ο έτος έως 22ο έτος   ……………………………   1430 ευρω

από 23ο έτος έως 24ο έτος   ……………………………   1515 ευρω

από 25ο έτος έως 26ο έτος   ……………………………   1600 ευρω

από 27ο έτος έως 28ο έτος   ……………………………   1690 ευρω

από 29ο έτος έως 30ο έτος   ……………………………   1790 ευρω

από 31ο έτος έως 32ο έτος   ……………………………   1855 ευρω

από 33ο έτος έως 34ο έτος   ……………………………   1940 ευρω

από 35ο έτος έως 36ο έτος   ……………………………   2020 ευρω

από 37ο έτος έως 38ο έτος   ……………………………   2100 ευρω

από 39ο έτος έως 40ο έτος   ……………………………   2205 ευρω

από 41ο έτος και άνω            ……………………………  2300 ευρω

Με την παρούσα ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι: προκειμένου για τις ειδικότητες ηχοληπτών Ρ/Σ και ηλεκτρονικών Ρ/Σ και για το χρονικό διάστημα από 1ηςΙουλίου 2002 μέχρι και 31ηςΔεκεμβρίου 2002, θα καταβάλλονται ως μικτές μηνιαίες αποδοχές, οι προ της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης μικτές μηνιαίες αποδοχές, προσαυξημένες με ποσό ίσο με το 60% της διαφοράς, μεταξύ του ποσού των μηνιαίων μικτών αποδοχών όπως διαμορφώνονται με την πλήρη, από 1ης Ιανουαρίου 2003, εφαρμογή της παρούσης και του ποσού των μέχρι 30ης Ιουνίου 2002 νομίμων μικτών μηνιαίων αποδοχών.

Από 1η Ιανουαρίου 2003 οι μικτές μηνιαίες αποδοχές για τις ειδικότητες ηχοληπτών Ρ/Σ και ηλεκτρονικών Ρ/Σ προσαυξάνονται κατά το υπόλοιπο 40% της παραπάνω διαφοράς, ώστε το συνολικό τελικό ποσό να ισούται με το 100% της εφαρμογής της παρούσης, εκφραζομένης στο σύνολό της από την ανωτέρω μισθολογική κλίμακα και τις προσαυξήσεις που απορρέουν από τα επί μέρους αυτής άρθρα.

Από 1ης Ιουλίου 2003, τα κατώτερα όρια βασικών μηνιαίων μισθών για τους εργαζόμενους, Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς, σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

από  0   έτος έως 2ο έτος   ……………………………        742 ευρω

από  3ο  έτος έως 4ο έτος   ……………………………        836 ευρω

από  5ο  έτος έως 6ο έτος   ……………………………        899 ευρω

από  7ο  έτος έως 8ο έτος   ……………………………       951 ευρω

από  9ο  έτος έως 10ο έτος    ……………………………   1008 ευρω

από 11ο έτος έως 12ο έτος   ……………………………   1068 ευρω

από 13ο έτος έως 14ο έτος   ……………………………   1191 ευρω

από 15ο έτος έως 16ο έτος   ……………………………   1260 ευρω

από 17ο έτος έως 18ο έτος   ……………………………   1338 ευρω

από 19ο έτος έως 20ο έτος   ……………………………   1411 ευρω

από 21ο έτος έως 22ο έτος   ……………………………   1494 ευρω

από 23ο έτος έως 24ο έτος   ……………………………   1583 ευρω

από 25ο έτος έως 26ο έτος   ……………………………   1672 ευρω

από 27ο έτος έως 28ο έτος   ……………………………   1766 ευρω

από 29ο έτος έως 30ο έτος   ……………………………   1871 ευρω

από 31ο έτος έως 32ο έτος   ……………………………   1938 ευρω

από 33ο έτος έως 34ο έτος   ……………………………   2027 ευρω

από 35ο έτος έως 36ο έτος   ……………………………   2111 ευρω

από 37ο έτος έως 38ο έτος    ……………………………   2194 ευρω

από 39ο έτος έως 40ο έτος   ……………………………   2304 ευρω

από 41ο έτος και άνω            ……………………………   2403 ευρω

Άρθρο 3ο

Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112, λαμβάνεται υπʼ όψιν και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό.

Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο θα εργάζεται.

Άρθρο 4ο

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. και 2) 11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

ζ) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε 10 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

 Άρθρο 5ο

Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου, για κάθε πενταετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρις ότου συμπληρωθούν τρεις πενταετίες.

 Άρθρο 6ο

 Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία 35 ωρών.

Άρθρο 7ο

Σε περίπτωση υπερεργασιακής, υπερωριακής, νυκτερινής ή εκτός έδρας απασχόλησης εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εκμετάλλευσης της επιχείρησης, η αλλαγή αυτή δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά δικαιώματα του Τεχνικού (Ηχολήπτη ή Ηλεκτρονικού), που ίσχυαν εθιμικά ή αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

 Άρθρο 8ο

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

 Άρθρο 9ο

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση  κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθʼ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

 Άρθρο 10ο

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.

 Άρθρο 11ο

Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26ηΔεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Όταν ο εργαζόμενος, απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 12ο

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δε θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας .

Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτήν.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

 Άρθρο 13ο

Για μισθούς άνω των κλιμακίων της παρούσας Σ.Σ.Ε, έως και 2000 ευρώ, γίνεται αμοιβαία δεκτό και ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2002, ότι η σημερινή απόλυτη απόσταση, μεταξύ συμβατικού (προβλεπόμενου από την υπογραφήσα την 31-1-2001 Σ.Σ.Ε) και καταβαλλόμενου μισθού, θα διατηρηθεί. Η ισχύς του παρόντος άρθρου λήγει την 31η 12ου 2002. 

 Άρθρο 14ο

α) Στον ή στην Πρόεδρο, τον ή την Γενικό-η Γραμματέα, καθώς και σε 2 άλλα μέλη του Δ.Σ. της δεύτερης των συμβαλλομένων και τους αντιπροσώπους της σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις χορηγούνται άδειες με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, 4 ημέρες κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του. Τα 2 προαναφερόμενα μέλη πλην Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, καθώς και όποια αλλαγή αυτών, θα γίνονται εγγράφως γνωστά στην διοίκηση της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ ή μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε.Ρ με την οποία επέρχεται η αλλαγή.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απʼ αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κατ΄ εξαίρεση για το διάστημα από 1ης Αυγούστου 2002, μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2002, η δήλωση θα πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν την 1η του μηνός που θα αρχίσει, κατά δήλωση της Ε.Τ.Ε.Ρ να ισχύει το μέτρο ανά σταθμό. 

 Άρθρο 15ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2002 και λήγει στις  31 Δεκεμβρίου 2003, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Για την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

                        Η Πρόεδρος                                          Ο Αντιπρόεδρος

                      Ελένη Κόκκαλη                               Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος

Για την E.Τ.Ε.Ρ

                       Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας

              Δημήτρης Καμαρινόπουλος                             Σμαράγδα Σταμουλακάτου

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr