Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

Μέλος πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να είναι κάθε εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην επιχείρηση-εκμετάλλευση ή στον κλάδο απασχόλησης. Ανήλικοι που έχουν τη νόμιμη ηλικία για εργασία και αλλοδαποί με άδεια εργασίας έχουν δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να γίνει μέλος δύο το πολύ πρωτοβάθμιων σωματείων, ενός επιχειρησιακού και ενός κλαδικού, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους. Είναι ισχυρή διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών της σε άλλη οργάνωση. Η άρνηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης για εγγραφή μέλους ελέγχεται δικαστικά.

Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων

Απαγορεύεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι :

Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών τους

Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους και τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εκδηλώσεων και εορτών

Η επιχορήγηση από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.

Απαγορεύεται ρητά κάθε οικονομική ενίσχυση από εργοδότες, εργοδοτικές οργανώσεις, από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Δικαιώματα εργαζομένων στους τόπους εργασίας

Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας.

Δικαιούνται επίσης να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους στο χώρο της εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης.

Οι οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν τις ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης.

Οι συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορούν να γίνονται στον τόπο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να διαθέτει ο εργοδότης εφόσον απασχολεί τουλάχιστον 80 εργαζόμενους. Ο εργοδότης μπορεί να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.

Ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούται να παραχωρεί στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση κατάλληλο χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας.

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου ή όπου αυτό δεν υπάρχει, του Εργατικού Κέντρου, δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την Επιθεώρηση των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν παρατηρήσεις.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συναντιέται τουλάχιστον μια φορά το μήνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Προστασία συνδικαλιστικής δράσης

Είναι άκυρη η καταγγελία των σχέσεων εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση.

Ποιοι προστατεύονται;

Είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη :

των μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης

των μελών της προσωρινής διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο

των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης

των μελών των συμβουλίων εργαζομένων

Η προστασία ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά τη λήξη της.

Έκταση προστασίας

Αν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται 7 μέλη της διοίκησης

Αν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται 9 μέλη και

Αν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστατεύονται 11.

Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Αν το Καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, Αναπλ. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής τους. Προστατεύονται ακόμη τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης-εκμετάλλευσης ή του κλάδου απασχόλησης, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί από 80-150 εργαζόμενους, 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150, 30 μέλη αν απασχολεί πάνω από 300 και 40 μέλη αν απασχολεί πάνω από 500. Σε επιχειρήσεις με εργαζόμενους από 40 μέχρι 80 άτομα προστατεύονται μέχρι 7 ιδρυτικά μέλη κατά την τάξη της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.

Απαγορεύεται η μετάθεση των προστατευόμενων συνδικαλιστών χωρίς τη συγκατάθεση της συνδικαλιστικής οργάνωσης όπου ανήκουν.

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr